ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Είναι γεγονός πως ένας σημαντικός παράγοντας  στην καλή και αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές  είναι η ύπαρξη ισχυρών κινήτρων. Τα κίνητρα συντελούν ώστε τα παιδιά να ξεσηκώνονται για δράση, να ωθούνται σε διάφορες κατευθύνσεις, καθώς επίσης και να κρατιούνται  τα παιδιά επικεντρωμένα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με την παροχή κινήτρων, αυξάνεται η ενέργεια αλλά και το επίπεδο δραστηριότητας του κάθε παιδιού. Ανάλογα με το κίνητρο, αυξάνονται οι πιθανότητες που έχει ένα άτομο να ασχοληθεί έντονα ή απρόθυμα με μια δραστηριότητα.

Είναι εξίσου απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώνουν ελκυστικές και ενθαρρυντικές συνθήκες  μάθησης, ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να φροντίζουν οι εργασίες αλλά και οποιοδήποτε είδους δραστηριότητας να είναι ανάλογες με τις ικανότητες των παιδιών. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ιεραρχία των αναγκών του κάθε μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η αυτό-κινητοποίησή τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, οφείλουν να εξηγήσουν στο παιδί πως πρέπει να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του στα όρια των δυνατοτήτων του, οδηγώντας το στην αυτό-πραγμάτωση, την χρήση δηλαδή του ταλέντου και του δυναμικού που διαθέτει ένα άτομο.

Μιλώντας λοιπόν για ενθαρρυντικές συνθήκες μάθησης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές συζητούν όλοι μαζί ή βοηθούν ο ένας τον άλλον στις εργασίες, ή σε πιο  σύνθετες διαδικασίες. Επιπλέον, η συνεργατική μάθηση τόσο σε επίπεδο μόρφωσης, όσο και σε επίπεδο παιχνιδιών και διάφορων άλλων δραστηριοτήτων, βελτιώνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση μέσω των ομαδικών στόχων και των αμοιβών για την επιτυχία της ομάδας. Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για συνεργατικές ομάδες τονίζουν τους ομαδικούς στόχους και την  ατομική ευθύνη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο σπιτάκι του Γίγαντα, επιδιώκουμε τόσο την παροχή ισχυρών κινήτρων, όσο και την δημιουργία ενθαρρυντικών και ελκυστικών συνθηκών. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, τα Γιγαντάκια μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν τα όρια και τις ικανότητές  τους, αλλά και να ανακαλύπτουν καθημερινά καινούρια πράγματα. Όλοι οι μαθητές διαθέτουν ως ένα βαθμό περιέργεια, την οποία εδώ, στο σπιτάκι του Γίγαντα, προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε ώστε να οδηγήσουμε τα παιδιά σε πλουσιότερη και πιο ουσιαστική δράση.

Facebook
Twitter

Περισσότερα Γιγαντονέα